bg

Зарууд

Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль эрх зүйн бичиг баримтын мэргэжлийн орчуулга хийлгэх

Дэлгэрэнгүй

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ "БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨСЛИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИД БАРИЛГЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Дэлгэрэнгүй

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ "БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨСЛИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИД СУРГАЛТ СУДАЛГАА, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН

Дэлгэрэнгүй

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ "БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ II" ТӨСЛИЙН САНХҮҮГИЙН АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Дэлгэрэнгүй

"БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ II, III" ТӨСЛИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИД СУРГАЛТ СУДАЛГАА, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ХУУЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Дэлгэрэнгүй

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ "БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ II" №2016 67 054, 2018 68 272 ТӨСЛИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИД СУРГАЛТ СУДАЛГАА, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ХУУЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН ШАЛГАРУ

Дэлгэрэнгүй

ЮНЕСКО-ийн Хүн ба Шим мандлын хөтөлбөрт зарим тусгай хамгаалалттай газар нутгийг бүртгүүлэхэд шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үр дүн

Дэлгэрэнгүй

ЮНЕСКО-ийн Хүн ба шим мандлын хөтөлбөрт зарим тусгай хамгаалалттай газар нутгийг бүртгүүлэхэд шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн урилга

Дэлгэрэнгүй

Төслийн үйл ажиллагааг олон нийтэд түгээх, контент боловсруулах, танилцуулах тендерийн үр дүн

Дэлгэрэнгүй

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн сангийн сүлжээ серверийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх тендерийн үр дүн

Дэлгэрэнгүй

БОЯБХУАӨДЗ Төслийн цахим хуудсыг шинэчлэх, мониторингийн мэдээллийн сан байгуулах тендерийн үр дүн

Дэлгэрэнгүй

“Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн сумдыг эмнэлгийн түргэн тусламжийн машинаар хангах” тендерийн үр дүн

Дэлгэрэнгүй