bg

Тендерийн жишиг баримт бичиг

Одоогийн байдлаар төслийн II, III шатны үйл ажиллагаанд бараа болон зөвлөх үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг бэлэн болсон, мөрдөж ажиллаж байна

KFW барааны тендерийн жишиг баримт бичиг - 2022

KFW барааны тендерийн жишиг баримт бичиг - 2022.03.07

2024.01.16 Татах

KFW зөвлөхийн тендерийн жишиг баримт бичиг - 2022

KFW зөвлөхийн тендерийн жишиг баримт бичиг - 2022.03.07

2024.01.16 Татах