bg

Тендерийн үр дүн

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, зөвлөх багийн албан хэрэгцээнд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмжөөр хангах тендерийн үр дүн

2024-05-31

Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн хүрээнд Германы Сэргээн босголт, Зээлийн Банк (KfW)-аар дамжуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны хэрэгжүүлж буй “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох II, III” төслөөс зохион байгуулсан “Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, зөвлөх багийн албан хэрэгцээнд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмжөөр хангах” - БОЯБХУАӨДЗТөсөл/20240902008 тендерийн үр дүнг мэдээлж байна.

Үр дүн:

  •  Шалгарсан оролцогч: Монгол улсад бүртгэлтэй “Амугэ” ХХК;
  •  Гэрээний эхлэх болон дуусах хугацаа: 2024 оны 05 дугаар сарын 31 -нээс 2024 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл;
  • Гэрээний үнийн дүн 36,000,000.00 (Гучин зургаан сая) Төгрөг;

Төслийн цахим хуудас дээр нийтлэгдсэн тус тендерийн урилгыг доорх холбоосоор харна уу.

https://www.baccp.mn/ad/detail/66