bg

Бүтэц зохион байгуулалт

Төслийн удирдах хороо

1. УХ-ны дарга- Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Дэд сайд
2. УХ-ын гишүүн- ХБНГУ-ын KFW Банкны Монгол дахь төлөөлөгч
3.УХ-ын гишүүн- БОАЖЯ-ны ТХГНБЗГ-ын дарга
4. УХ-ын гишүүн- БОАЖЯ-ны УАӨГ-ын дарга
5. УХ-ын гишүүн-Хан Хэнтийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны дарга
6. УХ-ын гишүүн- Монгол байгаль орчны иргэний зөвлөлийн гишүүн
7. УХ-ын гишүүн-МУИС-ийн төлөөлөл; УХ-ны гишүүн,
8. УХ-ын гишүүн-Сангийн яамны ХСХОГ-ын мэргэжилтэн
9. УХ-ын гишүүн-Төслийн зөвлөх багийн Техникийн ахлах зөвлөх
10.УХ-ны нарийн бичгийн дарга-ТХН-ийн зохицуулагч 

Төслийн захирал

Төслийн захирал-БОАЖЯ-ны ТХГНБЗГ-ын дарга

Биологийн олон янз байдлын мэргэжлийн зөвлөл

 1. БОАЖЯ-ны Уур амьсгалын өөрчлөлтийн бодлого төлөвлөлтийн газрын төлөөлөл
 2. БОАЖЯ-ны Байгалийн нөөцийн бодлого зохицуулалтын газрын төлөөлөл
 3. МУИС, Шинжлэх ухааны сургуулийн Биологийн тэнхимийн төлөөлөл
 4. МУИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан Химийн Инженерчлэлийн Их Сургуулийн Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхимийн төлөөлөл
 5. ШУТИС-ийн төлөөлөл
 6. Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслийн зохицуулагч    
 7. Зэрлэг амьтан хамгаалах төвийн төлөөлөл
 8. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн төлөөлөл
 9. Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслийн зөвлөх багийн техникийн дэд ахлах зөвлөх
 10. Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслийн зөвлөх багийн ахлах зөвлөх
 11. Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслийн зөвлөх багийн зөвлөх
 12. Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслийн зөвлөх багийн зөвлөх
 13. Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн асуудал хариуцсан ажилтан
 14. Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслийн гэрээ хариуцсан ажилтан
 15. Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслийн Захиргаа удирдлагын ажилтан


ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БАГИЙН БҮТЭЦ


uploaded picture