bg

Зарууд

Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль эрх зүйн бичиг баримтын мэргэжлийн орчуулга хийлгэх

Дэлгэрэнгүй

ЮНЕСКО-ийн Хүн ба шим мандлын хөтөлбөрт зарим тусгай хамгаалалттай газар нутгийг бүртгүүлэхэд шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн урилга

Дэлгэрэнгүй

ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ОЛОН НИЙТЭД ТҮГЭЭХ КОНТЕНТ БОЛОВСРУУЛАХ, ТАНИЛЦУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Дэлгэрэнгүй

БОЯБХУАӨДЗ Төслийн цахим хуудсыг шинэчлэх, мониторингийн мэдээллийн сан байгуулах тендерийн урилга

Дэлгэрэнгүй

ТХГН-ийн мэдээллийн сангийн сүлжээ, серверийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх тендерийн урилга

Дэлгэрэнгүй

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн сумдыг эмнэлгийн түргэн тусламжийн машинаар хангах Nо.MONNCB-07/23

Дэлгэрэнгүй

“Байгаль хамгаалагчийн байрны барилгын нэг маягийн зураг төсөл боловсруулах” гэрээ шууд байгуулах тендерийн урилга

Дэлгэрэнгүй

БАРУУН БҮСИЙН БОЛОН СОНГОГДСОН ТХГН-ИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГААГ БУСАД ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ХАНГАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Дэлгэрэнгүй

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахад дэмжлэг үзүүлэх ажлын гэрээ шууд байгуулах тендерийн урилга

Дэлгэрэнгүй

Байгаль орчны байгууллагуудад болон сонгогдсон 7 хамгаалалтын захиргаанд бартаат замын автомашин нийлүүлэх тендерийн урилга

Дэлгэрэнгүй

Баруун бүсийн болон сонгогдсон тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадыг мотоциклоор хангах

Дэлгэрэнгүй

Төслийн үйл ажиллагааг олон нийтэд түгээх контент боловсруулах, танилцуулах зөвлөх үйлчилгээний шууд гэрээ байгуулах тендерийн урилга

Дэлгэрэнгүй