bg

Зарууд

Цаг уурын автомат станцаар хангах тендерийн урилга

Дэлгэрэнгүй

Аймгуудын БОАЖГ-ыг үндсэн тоног төхөөрөмжөөр хангах тендер

Дэлгэрэнгүй

SMART программын хэрэглээнд зориулж таблет, ухаалаг гар утас ТХГН-т нийлүүлэх

Дэлгэрэнгүй

Байгаль хамгаалагчийн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу судалгаа, мониторингийн сургалт зохион байгуулахад сонирхлоо илэрхийлэх урилга

Дэлгэрэнгүй

Байгаль хамгаалагчийн байрны барилгын нэг маягийн зураг төсөл, зардлын тооцоог боловсруулах тендер

Дэлгэрэнгүй

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж зөвлөх багийн албан хэрэгцээнд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмжөөр хангах тендер

Дэлгэрэнгүй

Монгол орны тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд мэдээллийн санг стандартын дагуу байгуулах тендерийн урилга

Дэлгэрэнгүй

Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль эрх зүйн бичиг баримтын мэргэжлийн орчуулга хийлгэх тендерийн урилга

Дэлгэрэнгүй

ЮНЕСКО-ийн Хүн ба шим мандлын хөтөлбөрт зарим тусгай хамгаалалттай газар нутгийг бүртгүүлэхэд шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн урилга

Дэлгэрэнгүй

ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ОЛОН НИЙТЭД ТҮГЭЭХ КОНТЕНТ БОЛОВСРУУЛАХ, ТАНИЛЦУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Дэлгэрэнгүй

БОЯБХУАӨДЗ Төслийн цахим хуудсыг шинэчлэх, мониторингийн мэдээллийн сан байгуулах тендерийн урилга

Дэлгэрэнгүй

ТХГН-ийн мэдээллийн сангийн сүлжээ, серверийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх тендерийн урилга

Дэлгэрэнгүй