bg

Төслийн худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

     Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслийн худалдан авах ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө нь төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй хамт төслийн удирдах хорооны хурлаар хэлэлцэгдэн батлагддаг. Төслийн удирдах хороо нь БОАЖЯ-ны ТНБД-аар ахлуулсан байдаг бөгөөд төслийн зөвлөх баг, ТХГН, KFW банк, Сангийн яам гэх мэт талуудын төлөөллийг хамруулсан байдаг.

    Төслийн удирдах хороо нь жилд 1-2 удаа хуралддаг, төслийн үйл ажиллагааны төлөлвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах эрхтэй субьект юм.

2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

2024.03.28 Татах

2023 оны ХАА-ны төлөвлөгөө

2023.08.08 Татах