bg

Зарууд

ЮНЕСКО-ийн Хүн ба Шим мандлын хөтөлбөрт зарим тусгай хамгаалалттай газар нутгийг бүртгүүлэхэд шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үр дүн

Дэлгэрэнгүй

Төслийн үйл ажиллагааг олон нийтэд түгээх, контент боловсруулах, танилцуулах тендерийн үр дүн

Дэлгэрэнгүй

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн сангийн сүлжээ серверийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх тендерийн үр дүн

Дэлгэрэнгүй

БОЯБХУАӨДЗ Төслийн цахим хуудсыг шинэчлэх, мониторингийн мэдээллийн сан байгуулах тендерийн үр дүн

Дэлгэрэнгүй

“Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн сумдыг эмнэлгийн түргэн тусламжийн машинаар хангах” тендерийн үр дүн

Дэлгэрэнгүй

Баруун бүсийн болон сонгогдсон ТХГН-ийн 7 хамгаалалтын захиргааг бусад тээврийн хэрэгслээр хангах тендерийн үр дүн

Дэлгэрэнгүй

Тендерийн ажиллагааг цуцлах тухай мэдэгдэл

Дэлгэрэнгүй

“Баруун бүсийн болон сонгогдсон тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадыг мотоциклоор хангах” тендерийн үр дүн

Дэлгэрэнгүй

“БO-ны байгууллагууд болон сонгогдсон 7 хамгаалалтын захиргаанд бартаат замын автомашин нийлүүлэх” тендерийн үр дүн

Дэлгэрэнгүй

ТХГН-ийн Орчны бүсийн сумдын сургуулийн эко кабинет байгуулах тавилга, компьютер, тоног төхөөрөмжөөр хангах тендерийн үр дүн

Дэлгэрэнгүй

ТХГН-ын хамгаалалтын захиргааг үндсэн тоног төхөөрөмжөөр хангах тендерийн үр дүн

Дэлгэрэнгүй

“Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс хамаарч Монгол Алтайн уулсын өндрийн бүс, бүслүүрийн дагуу ургамлан бүлгэмдлийн шилжилт хөдөлгөөнийг илрүүлэх суурь судалгааны тендерийн үр дүн

Дэлгэрэнгүй