bg

Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний төлөвлөгөө

     Төслийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, алдаа дутагдлыг арилгах, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх болон төслийн зорилтот чиглэлийн хүрээнд үйл ажиллагааг явж буй эсэхэд ТХН-ээс дотоод хяналт, шиинжилгээг жил болгон төлөвлөдөг. Тус төлөвлөгөөг оны эхэнд батлуулан тухайн жилдээ мөрдөж ажилладаг

2024 оны ХШҮ-ний төлөвлөгөө

2024.05.07 Татах