bg

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний гарын авлага

Төслийн үйл ажиллагаа болон төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд нөлөөлдөг томоохон ажил бол дотоод болон гаднаас хийгдэх хяналт-шинжигээ, үнэлгээний ажил юм. Энэхүү үнэлгээний тайлан нь хугацааны хувь янз бүр мөн хаанаас хийгдэж буйгаараа ялгаатай, тодорхой давтамжтай байдаг.

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохиоцх төслийн хяналт-шинжилгээ үнэлгээний гарын авлагыг хавсаргав.

Гарын авлага

2024.05.08 Татах