bg

Тендерийн үр дүн

Монгол орны тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд мэдээллийн санг стандартын дагуу байгуулах тендерийн үр дүн

2024-05-22

Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн хүрээнд Германы Сэргээн босголт, Зээлийн Банк (KfW)-аар дамжуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны хэрэгжүүлж буй “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох II, III” төслөөс зохион байгуулсан “Монгол орны тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд мэдээллийн санг стандартын дагуу байгуулах” - БОЯБХУАӨДЗТөсөл/20240904020 тендерийн үр дүнг мэдээлж байна.

Үр дүн:

 Шалгарсан оролцогч: Монгол улсад бүртгэлтэй “Битсофт” ХХК;

 Гэрээний эхлэх болон дуусах хугацаа: 2024 оны 05 дугаар сарын 22 -ноос 2024 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл;

 Гэрээний үнийн дүн 69,000,000.00 (Жаран есөн сая) Төгрөг;

 Төслийн цахим хуудас дээр нийтлэгдсэн тус тендерийн урилгыг доорх

холбоосоор харна уу.

https://www.baccp.mn/ad/detail/65