bg

Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ

Төслийн үйл ажиллагааны биелэлт, санхүү, худалдан авахтай холбоотой чиглэл бүрийн дагуу төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид дараах хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнүүд болон бусад хяналтууд хийгддэг. ҮҮНД:

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР: Жилд 1 удаа төслийн үйл ажиллагаанд баталгаажуулалтын аудит, болон санхүүгийн тайлангийн аудит

KFW БАНК: Санхүүжүүлэгч байгууллагын явцын үнэлгээ (Жилд 1 удаа)

БОАЖЯ: Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын хяналт (Тухай бүрд)

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ: Төслийн удирдах хороо (Жилд 2 удаа)

ХШҮ-НИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ: Төслийн төлөвлөлт, үйл ажиллагааны, худалдан авалтын явцын болон нөлөөллийн мониторингийн үнэлгээ (Улирал тутам)

Гэрээний хэрэгжилт, үр дүнд тавих мэргэжлийн түвшний хяналтууд

Гэрээний өмнөх уулзалт, 

Барилгыг байнгын ашиглалтад хүлээн авах улсын комисс (Ажил)

Бараа, тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын  хэсэг (Бараа)

Биологийн олон янз байдлын зөвлөл (Зөвлөх үйлчилгээ)

Төслийн үр дүнгийн ил тод байдал

“Монгол Улсын Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн төсөл, арга хэмжээний мэдээллийн нэгдсэн сан” цахим систем https://odamis.mof.gov.mn/login

Шилэн дансны мэдээлэл https://shilendans.gov.mn/

Байгаль орчны статистикийн мэдээллийн сан https://www.eic.mn/box/

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем https://www.tender.gov.mn/mn/index/

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн тооллого http://www.pcsp.gov.mn/

Татварын нэгдсэн систем https://itc.gov.mn/etax

СБД-ийн НД-ийн цахим систем https://itc.gov.mn/etax

БОЯБХУАӨДЗ төслийн цахим хуудас http://www.baccp.mn/2024 оны хагас жилийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

2024-07-05 Татах