bg

Төслийн үндсэн баримт бичгүүд

Монгол Улс, ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

Санхүүгийн хэлэлцээр

Санхүүгийн хэлэлцээр

2024-01-24
Татах

Тусгай гэрээ

Тусгай гэрээ I

2024-01-24
Татах

Тусгай гэрээ II

2024-01-24
Татах

Тусгай гэрээ III

2024-01-24
Татах

Үйл ажиллагаандаа мөрддөг хууль, журам, тогтоол

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн үйл ажиллагааны журам 176&193

2024-01-19
Татах

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн дотоод журам

2024-01-19
Татах

БОАЖЯ-ны ТХГН-ын мөрдөх нэгдсэн өнгө, загвар

2024-01-19
Татах

БОАЖЯ-ны ТХГН-ын дүрэмт хувцасны загвар

2024-01-19
Татах