bg

Төслийн II, III үе шат

Хугацаа

2020 - 2027 он

Хамрагдсан бүс нутаг

Монгол орны Баруун бүс болон Говийн бүсийн ТХГН , түүний орчны бүс

Хэрэгжүүлэгч

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Төслийн зорилго

Монгол орны тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг (орчны бүс болон экологийн коридор) бэхжүүлэх, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, орчны бүс дэх орон нутгийн ард иргэдийн тогтвортой амьжиргааг дэмжихэд оршино.

Төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг

Бүрэлдэхүүн хэсэг 1

Менежментийн төлөвлөгөө болон ТХГН-ийн сүлжээний үндсэн хөрөнгө оруулалт

Бүрэлдэхүүн хэсэг 2

Бүс нутгийн менежментийн болон бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх

Бүрэлдэхүүн хэсэг 3

Урьдчилсан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн дагуу сонгогдсон 7 хүртэлх бие даасан 7 ТХГ-ийн менежментийн болон бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх

Бүрэлдэхүүн хэсэг 4

ТХГН-ийг сүлжээний хэмжээнд чадавхжуулах, олон нийтэд таниулах арга хэмжээлжээний үндсэн хөрөнгө оруулалт

Төслийн II дугаар шатанд хамрагдсан тусгай хамгаалалттай газрууд

 1. Ачит нуур-Дэвэлийн арлын БЦГ
 2. Говийн Их Дархан цаазат газрын А хэсэг
 3. Говийн Их дархан Цаазат газрын Б хэсэг
 4. Монгол Алтайн нурууны УТХГ
 5. Мөнххайрханы БЦГ
 6. Мянган Угалзатын нурууны БЦГ
 7. Увс нуурын ай савын

Төслийн III дугаар шатанд хамрагдсан тусгай хамгаалалттай газрууд

 1. Говийн Бага ДЦГ
 2. Говь гурван сайханы БЦГ
 3. Дарьгангын БЦГ
 4. Монгол элсний БЦГ
 5. Их Богдын БЦГ
 6. Их газрын чулууны БЦГ
 7. Нөмрөгийн ДЦГ