bg

Тендерийн үр дүн

БОЯБХУАӨДЗ Төслийн цахим хуудсыг шинэчлэх, мониторингийн мэдээллийн сан байгуулах тендерийн үр дүн

2023-11-07

Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн хүрээнд ХБНГУ-ын Сэргээн босголт, зээлийн банк (KfW)-аар дамжуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны хэрэгжүүлж буй  “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох II, III” No.201667054, 201868272 төслөөс зарласан БОЯБХУАӨДЗ Төслийн цахим хуудсыг шинэчлэх, мониторингийн мэдээллийн сан байгуулах” гэрээ шууд байгуулах тендерийн үр дүнг мэдээлж байна.

Үр дүн:

·        Шалгарсан оролцогч: Монгол Улсад бүртгэлтэй “Идеадэвэлопмент”  ХХК;

·        Гэрээний эхлэх болон дуусах хугацаа: 2023 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс 2024 оны 01 дугаар сарын 14-ний өдөр хүртэл;

·        Гэрээний үнэ: 35,200,000.0 (Гучин тав сая хоёр зуун мянга) төгрөг

Төслийн вэбсайт дээр нийтлэгдсэн тус тендерийн урилгыг доорх холбоосоор харна уу.

https://www.baccp.mn/ad/detail/36