bg

Төслийн Бүрэлдэхүүн хэсэг

Бүрэлдэхүүн хэсэг 4

Тустай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд чадавхыг дээшлүүлэх, олон нийтэд таниулан сурталчлах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах;