bg

Төслийн Бүрэлдэхүүн хэсэг

Бүрэлдэхүүн хэсэг 3

Тогтоосон шалгуурын дагуу сонгосон бие даасан 7 Тусгай хамгаалалттай газар нуттийн менежментийн болон бизнес төлөвлөгөөг нь сайжруулж, хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх;