bg

Төслийн Бүрэлдэхүүн хэсэг

Бүрэлдэхүүн хэсэг 2

Газарзүйн томоохон бүс нутаг буюу төсөлд хамрагдсан тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;

Газарзүйн томоохон бүс нутаг буюу төсөлд хамрагдсан тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;Газарзүйн томоохон бүс нутаг буюу төсөлд хамрагдсан тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;Газарзүйн томоохон бүс нутаг буюу төсөлд хамрагдсан тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;