bg

Төслийн Бүрэлдэхүүн хэсэг

Бүрэлдэхүүн хэсэг 1

Тустай хамгаалалттай газар нутаг (орчны бус, эко-холбоос нутгуудыг хамруулан)-ийн менежментийн ба бизнесийн төлөвлөлтийг Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны (ОУБХХ-IUCN) удирдамж

Тустай хамгаалалттай газар нутаг (орчны бус, эко-холбоос нутгуудыг хамруулан)-ийн менежментийн ба бизнесийн төлөвлөлтийг Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны (ОУБХХ-IUCN) удирдамж

Тустай хамгаалалттай газар нутаг (орчны бус, эко-холбоос нутгуудыг хамруулан)-ийн менежментийн ба бизнесийн төлөвлөлтийг Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны (ОУБХХ-IUCN) удирдамж